Kako preživjeti u divljini talijanskog lota

Lotto italy - Survival i Bushcraft, su Engleske riječi koje znače vještine preživljavanje u prirodi. Na zapadu su ove vještine sve popularnije i privlače sve više ljudi, posebno mladih koji se zanimaju za osnove preživljavanja u prirodi. Postoje škole koje organiziraju odlaske u prirodu gdje polaznike uče kako preživjeti u različitim situacijama. Te situacije podrazumijevaju učenje o snalaženju u raznim vremenskim prilikama, o načinima izrade i nalaženja skloništa, o upotrebi alata kao što su nož, sjekire i slično. Uče se metode pronalaženja izvora vode i hrane, loženja vatre, osnove orijentacije na terenu, pomoću najjednostavnijih ali i najsuvremenijih pomagala, praćenje tragova, prva pomoć, signalizacija i sl. Psihologija preživljavanja se ne veže samo za onaj fizički dio, na koji svi obično prvo pomislimo, kao što je pribor za paljenje vatre, oprema za orijentaciju poput GPS-a ili drugih modernih i praktičnih pomagala. Malo je ljudi zapravo upoznato da je najvažnija stavka kod preživljavanja želja za preživljavanjem, zdrav razum, hrabrost i sabranost. Poznavanje vještina o preživljavanju je važno, ali mentalni stav je ključ – to je ono što će vam dati ideju, snagu i inspiraciju da preživite. Osoba koja se bori za opstanak susrest će se sa mnogo stresnih situacija koje će direktno utjecati na njezinu psihu. Ti utjecaji ako nisu na pravilan način usmjereni, dovest će istreniranu osobu spremnu prebroditi ovakve situacije u loše motiviranu, slabu, preplašenu osobu koja na kraju gubi bitku. Emocionalno stanje koje se veže uz takve situacije je stres. Misija osobe koja se nađe u situaciji preživljavanja u prirodi je ostati živ. Kroz treninge u kojima u školama za preživljavanje stiče osnova iskustva na određene situacije potrebno je uvesti i dio koji je bitan i posebno usmjeren na pozitivni stav jer on vodi glavnom cilju. Tehnička naobrazba je samo ispomoć. Vaš mentalni stav je od presudnog značaja. - Lotto Italy - Survival and Bushcraft, the English words that mean the skills to survive in nature. To the west, these skills become more popular and attract more people, especially young people who are interested in the basics of survival in nature. There are schools that organize trips to nature, where students learn how to survive in different situations. These situations involve learning about the handling of the various weather conditions, the methods of making and finding shelter, the use of tools such as a knife, ax, and the like. They learn the methods of finding sources of water and food, make fire, basic orientation in the field, using the simplest and most modern appliances, track marks, first aid, signaling, etc. Psychology of survival is not tied only to the physical part, in which all the usual first think, as accessories for fires, equipment orientation, such as GPS or other modern and practical aids. Few people actually know that the most important item in the survival of the desire for survival, sanity, courage and composure. Knowledge of survival skills is important, but mental attitude is the key - that's what will give you an idea, the strength and inspiration to survive. A person who is fighting for survival, will meet with many stressful situations that will directly affect its psyche. These influences, if not in a proper manner directed, will bring trained person willing to overcome this situation in a poorly motivated, poor, frightened person who eventually lost the battle. Emotional state that is linked to the stress of this situation. The mission of the person who finds himself in a situation of survival in nature is to stay alive. Through training in schools where the survival gains from the experience of the particular situation needs to be part of that is important, especially focused on the positive attitude as he takes the main goal. Technical training is only auxiliary. Your mental attitude is crucial.

Nema komentara:

Superenalotto

SuperEnalottoSuperEnalotto is a 6 from 90 game that offers huge jackpots every Tuesday, Thursday and Saturday. All draws are held at 8pm in Italy, but participation in this lottery game is now open to players all over the world, thanks to the ability to buy SuperEnalotto tickets online.

SuperEnalotto is the most popular national lottery game in Italy, and is played by millions of players each and every week. Launched in December 1997 by a private company (Sisal SpA), SuperEnalotto replaced the earlier Enalotto game that had been played since the 1950’s. In 2009 the SuperEnalotto jackpot topped the €100 million mark and produces jackpots of record breaking proportions quite often. Unlike many other lotteries around the globe there is no cap on the amount of times that a Superenalotto jackpot can rollover; the main reason that such large jackpots are achieved for this lottery.

You can take part in Superenalotto by purchasing your tickets online from anywhere in the world. To take part in this hugely popular lottery, click the "play now" button or visit the buy official tickets page.